Na osnovu čl. 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 97/16, 36/19 i 61/21), čl. 67. i 88. stav 1. Statuta opštine Prnjavor (“Službeni glasnik opštine Prnjavor”, br. 15/17 i 12/18), i člana 7. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika i opreme u projektu “Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima”, načelnik opštine Prnjavor objavljuje

 

JAVNI POZIV

 za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom

Opština Prnjavor u saradnji sa nevladinom organizacijom Muslim Aid Association sa sjedištem u Sarajevu objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu 20 plastenika od 100 m2 sa sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom. Projekat sufinansiraju opština Prnjavor u iznosu od 40%, nevladina organizacija Muslim Aid Association u iznosu od 40% i krajnji korisnik u iznosu od 20% od ukupne cijene plastenika i opreme.

 

 1. PRAVO UČEŠĆA

(1)  Pravo na učešće u Projektu imaju prioritetne kategorije stanovništva – nezaposlene osobe ili osobe sa minimalnim primanjima i mlade osobe sa područja opštine Prnjavor koje posjeduju vlastito zemljište ili zemljište u vlasništvu članova uže porodice, kao i zemljište dato na korištenje ili u zakup na period od najmanje pet godina u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

(2)  Pravo na dodjelu plastenika sa dodatnom opremom nemaju lica koja su dobila donaciju iz oblasti poljoprivrede od opštine, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija u posljednje tri godine. Pravo učešća nemaju članovi uže porodice lica zaposlenih u opštini Prnjavor i drugim javnim institucijama.

 

 1. USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

Podnosilac  zahtjeva  treba da ispunjava sljedeće opšte i posebne  uslove:

1)    OPŠTI USLOVI

 1. da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima ili mlada osoba do 35 godina starosti, sa prebivalištem na području opštine Prnjavor,
 2. da je nosilac ili član poljoprivrednog gazdinstva upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) ili izjava da će korisnik u toku 2023. godine izvršiti upis u RPG,
 3. da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju ili da je poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju dato na korišćenje ili u zakup i da se isto nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje,
 4. da ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
 5. da u trenutku predaje zahtjeva za učešće u ovom projektu nema 100 m2 i više plastenika u svom posjedu ili u posjedu užeg člana domaćinstva,
 6. da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa dodatnom opremom (630,00 KM),
 7. da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje koju organizuju Muslim Aid Association i opština Prnjavor,
 8. da u posljednje tri godine nije ostvarivao-la pravo na donaciju iz oblasti poljoprivrede od opštine, ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija,
 9. da će dodijeljeni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje pet godina od dana potpisivanja ugovora.

 

2)    POSEBNI USLOVI

 1. broj članova zajedničkog domaćinstava,
 2. broj nezaposlenih punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva,
 3. broj izdržavanih članova zajedničkog domaćinstva (djeca, nezaposleni članovi koji nisu na evidenciji Biroa za zapošljavanje),
 4. nezaposlenost podnosioca zahtjeva,
 5. samohrani roditelji,
 6. mladi do 35 godina,
 7. uslovi za plasteničku proizvodnju (položaj plastenika, mogućnost navodnjavanja, vjetrovitost, blizina stambenom objektu i sl.),
 8. socijalni aspekat (stanje na terenu, imovinsko stanje, opšti utisak i sl.).

 

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

(1) Podnosioci zahtjeva trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Obrazac za prijavu na Javni poziv,
 • Uvjerenje o prebivalištu (CIPS),
 • Kopija lične karte,
 • Kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) ili izjava da će u toku 2023. godine biti izvršen upis u RPG,
 • Ovjerena kućna lista,
 • Dokaz o nezaposlenosti podnosioca zahtjeva izdat od Biroa za zapošljavanje ili potvrda iz Poreske uprave Republike Srpske,
 • Dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva izdat od Biroa za zapošljavanje, a za lica koja se ne vode na evidenciji Biroa za zapošljavanje, potvrda iz Poreska uprave Republike Srpske,
 • Potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva (za djecu predškolskog uzrasta priložiti Izvod iz matične knjige rođenih),
 • Uvjerenje ili drugi dokaz o visini primanja podnosioca zahtjeva i zaposlenih članova domaćinstva sa kućne liste (za penzionere posljednji ček od penzije ili potvrda izdata od banke),
 • Dokaz o posjedu nad parcelom koja se namjerava koristiti za instaliranje plastenika (kopija Posjedovnog lista, Lista nepokretnosti, ili ugovor o zakupu parcele),
 • Dokaz da je samohrani roditelj (Izvod iz matične knjige umrlih, dokaz o razvodu braka ili drugi dokument kojim podnosilac prijave može dokazati da je samohrani roditelj),
 • Dokaz da je podnosilac zahtjeva i/ili član domaćinstva (dijete, bračni drug i sl.) osoba sa invaliditetom (potvrda/mišljenje stručne medicinske komisije o utvrđenom invaliditetu),
 • Ovjerena izjava da u trenutku predaje zahtjeva za učešće u ovom pozivu nema 100 m2 i više plastenika u svom posjedu ili posjedu člana domaćinstva,
 • Ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobijeni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje pet godina od dana potpisivanja ugovora,
 • Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednje tri godine nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od opštine, ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija,
 • Ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa dodatnom opremom (630,00 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje.

(2)  Potrebna izjava za uslove iz tački 13), 14), 15) i 16) podnosi se na zajedničkom obrascu “IZJAVA”, koja se može preuzeti u šalter sali opštine Prnjavor.

(3)  Ukoliko se prilikom bodovanja kandidata utvrdi nedostatak dokumentacije iz gore navedenih tački, kandidat će biti eliminisan iz dalje procedure odabira za dodjelu plastenika.

 

 1. PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

 

 • Načelnik opštine imenuje Komisiju za odabir korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom.
 • Komisiju za odabir korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom čine dva predstavnika ispred opštine Prnjavor i jedan predstavnik ispred nevladine organizacije Muslim Aid Association.
 • Zadatak Komisije iz prethodnog stava je:
 • pregled prispjelih prijava,
 • evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva,
 • obavljanje uviđaja na licu mjesta,
 • sačinjavanje rang liste korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te dostavljanje rang liste na saglasnost Načelniku opštine.
 • Načelnik opštine na prijedlog Komisije, daje saglasnost na rang listu korisnika Projekta.
 • Rang lista odabranih korisnika se objavljuje na oglasnoj tabli i internet stranici Opštine Prnjavor.
 • Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje koju organizuju Muslim Aid Association i opština Prnjavor.
 1. OBJAVLjIVANjE JAVNOG POZIVA

 

(1)  Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici opštine Prnjavor, na oglasnoj tabli opštine, putem JP Radio Prnjavor i na televiziji K3 Prnjavor.

(2)  Obrasci zahtjeva za prijavu na Javni poziv mogu se preuzeti u šalter sali ili u Odjeljenju za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor i zajedno sa dokumentacijom predaju u zatvorenoj koverti na adresu Opština Prnjavor, ulica Karađorđeva br. 2, 78430 Prnjavor, sa naznakom “Za javni poziv za dodjelu plastenika i opreme”.

(3)  Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u Odjeljenju za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor, ili na broj telefona 051/660-860, svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 časova.

(4)  Javni poziv ostaje otvoren do 22.03.2023. godine do 15,00 časova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.