Ministarstvo pravde Republike Srpske oglasilo je javni poziv za održavanje javne rasprave o Nacrtu Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju. Javna rasprava će biti održana prema sljedećem rasporedu: u Banjoj Luci, dana 27. marta 2017. godine na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Banjoj Luci, Bulevar vojvode Petra Bojovića broj 1A sa početkom u 11.00 časova, u Trebinju, dana 29. marta 2017. godine u Skupštini grada Trebinje, ulica Vuka Karadžića broj 2 sa početkom u 11.00 časova, u Istočnom Sarajevu, dana 30. marta 2017. godine, u Skupštini Grada Istočno Sarajevo, ulica Stefana Nemanje broj 14 sa početkom u 11.00 časova i u Bijeljini, dana 31. marta 2017. godine u Skupštini Grada Bijeljina, Trg Kralja Petra I Karađorđevića broj 1 sa početkom u 11.00 časova. Ministarstvo pravde poziva predsjednike sudova i sudije parničnog odjeljenja, republičke organe uprave i upravne organizacije, jedinice lokalne samouprave, naučne i stručne institucije, organizacije civilnog društva i nevladin sektor, medije, te fizička i pravna lica, da učestvuju u javnoj raspravi i svojim pismenim i usmenim prijedlozima i sugestijama daju doprinos za utvrđivanje konačnog teksta Prijedloga Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju. Uvid u tekst Nacrta Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju možete izvršiti na internet stranici Narodne Skupštine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net i internet stranici Ministarstva pravde Republike Srpske.