Na osnovu člana 8. Pravilnika o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 30/20), načelnik opštine objavljuje javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola koji se školuju van teritorije opštine Prnjavor.

Pozivaju se učenici sa prebivalištem na području opštine Prnjavor koji pohađaju osnovnu i srednju školu van teritorije opštine Prnjavor da podnesu prijavu za nagrađivanje ukoliko su u školskoj 2021/2022. godini proglašeni za:

  • učenika generacije osnovne škole,
  • učenika vukovca u osnovnoj školi,
  • učenika generacije srednje škole ili
  • učenika vukovca u srednjoj školi

Na nagradu imaju pravo i učenici koji su ostvarili jedno od prva tri mjesta na republičkim takmičenjima kao i takmičenjima višeg ranga, iz nekog od nastavnih predmeta, sportskih i drugih takmičenja koja organizuju Republički pedagoški zavod i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.

Prijave za dodjelu nagrade podnose se u šalter sali opštine Prnjavor i dostavljaju Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti.

Uz prijavu koja sadrži osnovne podatke o učeniku (ime, prezime, ime roditelja, kontakt telefon, naziv i mjesto škole,) potrebno je priložiti dokumentaciju kojom se dokazuje uspjeh i to:

  • dokaz o postignutom odličnom uspjehu tokom svih godina školovanja, odnosno Vukova diploma,
  • dokaz o proglašenju učenikom generacije,
  • kopiju diplome o ostvarenom uspjehu (republičko takmičenje ili takmičenje višeg ranga) ili druga dokumenta iz kojih se nedvosmisleno vidi da su ostvarili uspjeh koji odgovara uslovima Javnog poziva.

Pored navedene dokumentacije potrebno je priložiti i Uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 6 mjeseci.

Javni poziv za dodjelu nagrada učenicima objavljen je 01.06.2022. godine i traje 10 (deset) dana od dana objavljivanja. Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 212.