Populacja gminy Prnjavor jest jednym z najważniejszych zasobów i bardzo ważnym czynnikiem zarówno obecnego jak i przyszłego rozwoju społeczno-gospodarczego. Według ostatniego spisu ludności z 2013 r. teren gminy Prnjavor zamieszkiwało 34 357 mieszkańców, co stanowi ok.3 % ludności Republiki Serbskiej. Według podziału administracyjno-terytorialnego na gminę Prnjavor składają się 63 miejscowości. Gmina Prnjavor zajmuje obszar 630 km², a średnia gęstość zaludnienia wynosi około 54 miesz/km², jednak populacja jest nierównomiernie rozmieszczona. Współczesny układ przestrzenny populacji wykazuje znacznie wyższą koncentrację ludności w ośrodku miejskim niż w pozostałej części obszaru. Na powierzchni 6,28 km², jaką zajmuje teren miejski gminy Prnjavor zamieszkuje 7 651 mieszkańców, którzy stanowią 22% ludności gminy.

Pod koniec XX w. Na obszarze gminy Prnjavor było 19 różnych grup etnicznych, a samo miasto słusznie nazywano “Małą Europą” bądź “Europą w miniaturze”. Obecnie w Prnjavorze żyje około 12 różnych narodów. Większość stanowią Serbowie, następnie Boszniacy i Chorwaci. Jeżeli chodzi o mniejszości narodowe, to najliczniejszą stanowią: Ukraińcy, Włosi i Czesi, a następnie Polacy, Romowie, Węgrzy, Niemcy, Rosjanie i Słowacy. Wspólne życie na tych terenach często było naznaczone burzliwymi wydarzeniami, co stworzyło atmosferę szacunku i tolerancji, która przez dziesięciolecia była charakterystyczna dla Prnjavoru, dlatego też dziś z dumą nosi przydomek “Mała Europa”.