Thanbešutne ande opština Prnjavor si jekh majbarikano resurso thaj but barikano faktoro pala opštinako akanutno thaj avindo amalikano-ekonomikako bajrovipe.  Koring e thanbešutnengo popiso pe agoripeste2013. bršeste  ande opštinake Prnjavor pašimata avilo 34.357 bešutnenge so si paša 3 % e bešutnenge ande Republika Srpska.

Koring administrativnikano – teritorijalikano uladipeande opštinaPrnjavor si 63 bešavne thana. Opština Prnjavor astarel površina kataro 630 km², thaj prosječno ćićidinipe pala bešavnikanipe si paša 54 st/km². Andegova, thanbešutne bešen pe gova pašimata bizo lačhi proporcija. Moderno thanesko phiravipe e thanbešutnenge si kana si bari koncentracija e thanbešutnenge ande opštinako centro/maškaripe. Pe površina kataro 6,28 km² kaj si o foresko loglipe Prnjavor, dživisarel 7.651 bešavno, so si 22% e thanbešutnenge ande Opština.

Ko agor pe 20. šelbršutnipeste pe pašimata ande opština Prnjavordživisarda 19 avrečhande etnikane grupura, thaj odolese,  e čačipesa,Prnjavorsasa akhardo  „Cikni Evropa“ jal „Evropa e Ciknipeste“. Adjive, ando Prnjavor dživisaren paša 12 avrečhende nacijura – majoritenge thanbešutne si Srbura, athoska Bošnjakura thaj Hrvatura. Majbare minoritenge thanbešutne si  Ukrajincura, Italijanura, Česura, athoska Poljakura, Roma, Mađarura, Njemcura, Rusura, Slovakura. Jekhethano džuvdipe pe gova phuvjate si but pindžardo e bare desisajvipenca, thaj ćerda ambijento pala paćavipe thaj tolerancija. Gova paćavipe thaj tolerancija si pala but dešbršenge majbari karakteristika pala Prnjavor. Odolese, e barikanipesathaj džiko adjive,si-amen dujto paćivalo anav   „Cikni Evropa“.