Nacionalnikane minoriteturengo nakhlipe pe opštinate Prnjavor pašimata

Pe agoripeste 19. šelbršutnipeste, buhlipe opštinako Prnjavor, savo e 19. šelbršutnipeste sasacira bešavno, bešen thanbešutnura andari Istočnathaj Centralna Evropa Uzo bare migracije, najisaren e Austrougarskane politikaće, opština Prnjavor istarel multietnikaki thaneski fizionomija. Koring varese podatkura, pe agoripeste 20. šelbršutnipeste, pe opštinaki Prnjavor pašimata sasabešavno paša 20 avrečhande etnikake grupura, thaj Prnjavor e čačipesa sasa akhardo „Cikni Evropa“ jal „Evropa e Ciknipeste“. Anglune thanbešavne si Italijanura, 1881. bršeste thaj bešen e opštinakegaveste Štivor. E tomneste 1894. bršeste, ando Maćino brdo avile Česura thaj koring varese paćapende von indjarde kolumpira ande Bosnathaj Hercegovina. Ande pašimata kataro nakhlo prnjavoresko srezo 1892.bršestećerde bešipePoljakura. Pe agoreste e Dujto themesko maripesko Vlada Poljkske akhrada Poljakura save ćerde migracija andari phuvjate te iren palal ćhere. Kana mukle opštinaki Prnjavor pašimata von vaćarde: „Amen sam manuša e duj ilenca, jekh si ande Poljska, thaj dujto ande djilabardini Bosna“. Anglune njemcikane familije avile 1888. bršeste, thaj deš bršengo athoska avile Ukrajincura. Naj si kote čače podatkura e vaktese kana avile Roma, numaj kote si podatko kaj Roma avile pe Balkanski pašimata angla buteder deso 700 bršengo, thaj pala gova vaćaren phurane opral-limoreske spomenikura. Mađarura astarde o than kataro 1900. džiko 1910. bršeste. Cikneder džindo si bešavno e Slovakurenca, Bugarenca, Rumunenca thaj aver narodenca. Von avile e grastenca thaj vordonenca thaj e avrečhande etnologijensa thaj etnografijensa. Pe gova dromeste von mukle pala sajekh piro štembiljo/tato pala peske siklipa thaj kultura. Jekhethano džuvdipe pe gova pašimata semnisardo si e phare desisajvipenca thaj ćerda ambijento pala paćape thaj tolerancija savi si but dešbršengi karakteristika e Prnjavoreste. Odolese e barikanipesa adjive indjaren o anav „Cikni Evropa“.

Nacionalnikane minoritetura adjive

Koring ramosaripese/popisese 2003. bršeste, ande Prnjavor dživisaren 1452 nacionalnikane minoriteturenge dženura, so si 10% kataro sasto nacionalnikano minoriteturengo džindoandeRepublika Srpska.  Nacionalne minoriteturenge ande Prnjavor si-len baro inćaripe katare opština Prijedor pala finansiripe pala manifestacija thaj projektura save ćeren krzo lenge amalipa.

Nacionalnikano minoriteturengo Festivaloe opštinake Prnjavor „Cikni Evropa“ si internacionalni manifestacija pe save si kulturake-artistikane amalipa andari sasti Republika Srpska thaj Bosna thaj Hercegovina, phuvja andaro regiono, matične phuvja nacionalnikane minoriteturenge dženura (Češka, Poljska, Italija, Ukrajina), phuvja savi si dženura ande Evropaki Unija thaj aver.  Festivalodikhen majcira 2000 musafirura andari phuv thaj andare avralutnipe, thaj musafirura si bare funkcionerura (predstavnikura izvršne vlasti) andari Republika Srpska, Bosnathaj Hercegovina thaj andare phuvja andaro regiono, ambasadura pala matične phuvja e nacionalnikane minoriteturenge dženura save dživisaren pe opština Prnjavor, nacionalnikane minoriteturenge amalipa thaj lenge predstavnikura thaj dženura andare phjuvja thaj andare avralutnipe, thaj predstavnikura andaro Turvinjipe/Savjeto e Evropako.

Fundesko resipe e Festivalesko pala nacionalnikane minoriteturengo opštinako Prnjavor  „Cikni Evropa“ si promocija thaj arakhipe e tradicijako, e kulturako, e čhibako thaj e siklipesko pala nacionalnikane minoritetura save dživisaren pe opština Prnjavor. Uzo gova lesko resipe si  promocija pala jekhethano šukaripe thaj avrečhandipe so si karakteristika pala opština Prnjavor, thaj arakhipe thaj zuralipe pala phure thaj nevekooperacije e phuvjasa save si matične phuvja pala nacionalnikane minoriteturenge dženura pe opština Prnjavor.

Baro resipe e Festivalesko si promocija pala opština Prnjavor, thaj pala regiono, palpale pala opštinura ande banjalučki regija, ande turizmo, kultura thaj bući, pala pe e čačipese kaj si festivaleske musafirura andari Češka, Poljska, Ukrajinathaj Italija, thaj phuvja e regioneste. Pe Festivalo, uzo ćhelipa  save si karakteristika pala nacionalnikane minoriteturenge dženura thaj lenge matične phuvja šaj te roden gastronomske specijalitetura e tradicionalnikane ćiravdipengo e gova phuvjendar.  E festivalesa si organizirime e pindžarde turistikane thaneske dikhipa thaj malavipa ande opština Prnjavor thaj ande perutne opštinura. Odolese, gova manifestacija si-la pozitivno dikhipe pala promocija thaj bajrovipe e  turizmosko e saste regijako.

Opština Prnjavor pala gova manifestacijaćerel organizacija e kooperacijasauzo „Savezo nacionalnikane minoritetura opštinake Prnjavor“ thaj uzo sako opštinako nacionalnikano minoriteturesko amalipe  (amalipe Poljakura, Čehura, Ukrajincura, Italijanura, Roma thaj Crnogorcura).

Festivalo inćardol pe ando milajesko vakto.

Pe pašimata ande opština Prnjavor aktivno ćeren bući 9 (inja)nacionalne minoriteturenge amalipa:

UKPD „Taras Ševčenko“, predsjedniko – Ivan Nešić
Tel: +387 (0)66-432-880
E-mail: [email protected]

Amalipe e Ukrajincurengo „Zlatni Klas“, predsjedniko – Mihal Hemun
Tel: +387 (0)66-749-004
E-mail: [email protected]

Amalipe e Italijancurengo Štivor, klubo Trentini predsjedniko – Stjepan Moreti
Tel: +387 (0)66-935-126
E-mail: [email protected]

Amalipe e Čehurengo „Češka beseda“ Maćino Brdo, predsjedniko – Zdenka Hajek
Tel: +387 (0)65-421-029
E-mail: [email protected]

Amalipe e Poljakurengo thaj amalengo „Boleslaviec“ , predsjedniko – Igor Kanjski
Tel: +387 (0)66-850-412
E-mail: [email protected]

„Udruženje Roma opštine Prnjavor“ , predsjedniko – Nenad Mirković
Tel.: +387 (0)65-773-615
E-mail: [email protected]

Amalipe e Romengo „Romska djevojka – Romani Ćej“, predsjedniko – Snježana Mirković
Tel.: +387 (0)66-020-547
E-mail: [email protected]

Amalipe e Crnogorcurengo „Lovćen“, predsjedniko – Predrag Miranović
Tel: +387 (0)65-693-988
E-mail: [email protected]

„Savez nacionalnih manjina opštine Prnjavor“, predsjedniko – Franjo Rover
Tel: +387 (0)65-750-743
E-mail: [email protected]