Historie národnostních menšin na území obce Prnjavor

Na konci 19. století do oblasti obce Prnjavor, tehdy zřídka obývané,   přichází  obyvatelstvo  z východní a střední Evropy. Hromadnou migrací, díky rakousko-uherské politice, obec Prnjavor dostává fyziognomii multietnického prostoru.  Podle některých údajů na konci 20. století  obec Prnjavor  byla osídlena  s asi 20 různými etnickými skupinami a Prnjavor byl správně nazýván „Malou Evropou“ nebo „Evropa v malém“.  První se nastĕhovali Italové v roce 1881 do vesnice Štivor.  Na podzim roku 1894 Češi  dorazili do kopce Maćino brdo a podle některých přesvědčení přivezli brambory a nĕkteré druhy ovoce do Bosny a Hercegoviny. Do oblasti bývalého Prnjavorského okresu v roce 1892 se usadili Poláci. Po skončení druhé světové války polská vláda pozvala Poláky, kteří se stěhovali ze země, aby se vrátili.  Odcházející z oblasti obce Prnjavor uvedli: „Jsme lidé s dvĕma srdci , jedno v Polsku a druhé ve zpívající Bosně.“   První německé rodiny přišly do oblasti obce Prnjavor  v roce 1888 a deset let později začali pricházet Ukrajinci.  Neexistují   správné údaje o dobĕ  nastĕhování Romů , ale existují údaje     o tom, že jsou se do oblasti Balkánu přistěhovali  před vice než 700 let, o čemž svĕdčí staré náhrobní kámeny.  Příchod Maďarů trval od roku 1900 do roku 1910. V menším počtu územi obce obývali také Slováci, Slovínci, Rusové, Rusini a příslušníci jiných národů. Přicházeli kočáry  taženými konmi, a sa sebou přinesli různé etnologické a etnografické  fakty a navždy zanechaly pečeť svých zvyků a kultury. Společný život v této oblasti, často poznamenán turbulentními událostmi, vytvořil atmosféru úcty a tolerance, která byla po desetiletí charakteristická pro Prnjavor. Proto jsme dnes hrdí na naši  přezdívku „Malá Evropa“.

Národnostní menšiny dnes

Podle ščítání lidu v roce 2003. v obci Prnjavor žije 1452 příslušníků národnostních menšin ,což je 10% celkového počtu národnostních menšin v Republice Srbské.  Národnostní menšiny v Prnjavoru mají podporu obce ve formĕ financování manifestaci a projektů, které organizují prostřednictím svých sdružení.

Festival  národnostních menšin   obce  Prnjavor Malá  Evropa  je  manifestace mezinárodního charakteru,  na které se podílejí kulturní a umělecké  soubory z celé Republiky Srbské a Bosny a Hercegoviny , ze zemí  regionu ,z domovských zemí příslušníků národnostních menšín ( Česká republika , Polsko , Itálie , Ukrajina ), z členských států    Evropské Unie a další . Festival navštíví nejménĕ 2000 návštěvníků ze zemĕ a zahraničí, a hosté festivalu jsou také vysocí funkcionáři ( představitelé výkonné  moci ) z Republiky Srbské, Bosny a Hercegoviny a zemí regionu, velvyslanci domovských zemí členů národnostních menšin, kteří žijí na území obce Prnjavor , a také  zástupci a členy sdružení národnostních menšin ze zemĕ a zahraničí , stejně jako představitelé Rady Evropy .

Základní  cíl Festivalu  národnostních menšin v   obcí Prnjavor „Malá Evropa„ je promoce  a zachování tradice , kultury , jazyka a zvyků  národnosních menšin na územi obce Prnjavor , a promoce   krásy společenství a rozmanitostí, které jsou charakteristické  pro obec Prnjavor , stejně jako vytváření nových a posílení již stávajících  konekcí s domovskými zemĕmi -členy národnostních menšin s území obce.

Důležitý  aspekt Festivalu   je promoce obce Prnjavor , ale také regionu , zvláště  obcí v regionu Banja Luka , v turistickém, kulturním a obchodním smysluvzhledem k skutečnosti       že jsou hosty festivalu organizované skupiny turistů z České republiky , Polska , Ukrajiny a Itálie , a ze  zemí regionu . Na festivalu jsou prezentovány, kromě her a tanců které jsou charakteristické pro členy národnostních menšin  a jejich domovské zemĕ ,take stará řemesla a gastronomické speciality tradiční kuchyně . Jako součást festivalu jsou organizovány   návštěvy známých turistických destinací na území Prnjavoru a sousedních obcí, a proto tato manifestace má pozitivní vliv na promoci a rozvoj  cestovního ruchu v celém regionu .

Obec  Prnjavor  organizuje tuto událost ve spolupráci  se “ Sdružením národnostních menšin obce Prnjavor”  a individuálními sdruženími národnostních menšin    z území obce ( sdružení Poláků , Čechů , Ukrajinců , Italů , Romů a Černohorců ).  Festival se koná v letním období.

N území Prnjavoru aktivnĕ pracuje 9 sdružení národostních menšin:

UKPD “Taras Ševčenko”, předseda – Ivan Nešić
Tel: +387 (0)66-432-880
E-mail: [email protected]

Sdružení Ukrajinců “Zlatý klas” , předseda – Mihal Hemun
Tel: +387 (0)66-749-004
E-mail: [email protected]

Sdružení Italů  Štivor, klub Trentini předseda – Stjepan Moreti
Tel: +387 (0)66-935-126
E-mail: [email protected]

Sdružení Čechů “Česká beseda” Maćino Brdo, prezidentka – Zdenka Hájek
Tel: +387 (0)65-421-029
E-mail: [email protected]

Sdružení Poláků a přátel “Boleslaviec” , předseda – Igor Kanjski
Tel: +387 (0)66-850-412
E-mail: [email protected]

„Sdružení Romů obce Prnjavor , předseda – Nenad Mirković
Tel.: +387 (0)65-773-615
E-mail: [email protected]

Sdružení Romů “Romská dívka- Romani Ćej” , prezidentka –Snježana Mirković

Tel.: +387 (0)66-020-547

E-mail: [email protected]

Sdružení Černohorců „Lovćen“, předseda – Predrag Miranović

Tel: +387 (0)65-693-988

E-mail: [email protected]

„Sdružení národnostních menšin obce Prnjavor “, předseda –Franjo Rover

Tel: +387 (0)65-750-743

E-mail: [email protected]