Zavedení dialogu veřejného a soukromého sektoru prostřednictvím zřízení a fungování Hospodářských rad může přispět ke zlepšení podnikatelského prostředí a investičního klimatu.  Tímto způsobem místní komunita získává subjekt, který identifikuje překážky, s nimiž se podnikatele potýkají. Konstruktivní a kooperativní činnost k jejích odstranění je pozitivním příkladem systematické práce na zlepšení podnikatelského prostředí.

Hospodářská rada obce Prnjavor  se stává ze zástupců soukromého sektoru, resp. nejdůležitějších odvětví ekonomiky, a také ze zástupců veřejného sektoru s technickým sekretariátem, který sleduje jejich práci.

Hospodářská rada je stálým orgánem jmenovaným starostou, která má funkci poradce pro posílení dialogu mezi veřejným a soukromým sektorem.  Tento orgán dává návrhy a iniciativy ke zlepšení hospodářské konkurenceschopnosti, sleduje všechny otázky, související s hospodářstvím a na základě toho činí rozhodnutí, doporučení a zahajuje iniciativy, které zlepší hospodářský rozvoj a posílí domácí a zahraniční investice. V souladu s doporučeními Hospodářské rady, starosta vynáší rozhodnutí, podle kterých se iniciativy / doporučení  zasílejí příslušným institucím / organizacím / organům k řešení s přesně stanoveným termínem a nositelem realizace.

Hospodářská rada Prnjavoru byla založena 28. září 2017.