Nawiązanie dialogu publiczno-prywatnego poprzez utworzenie i funkcjonowanie Rad Gospodarczych może przyczynić się do poprawy otoczenia biznesu i klimatu inwestycyjnego. W ten sposób społeczność lokalna otrzymuje organ, który identyfikuje bariery, z którymi borykają się przedsiębiorstwa, a dzięki konstruktywnemu i opartemu na współpracy działaniu w celu ich wyeliminowania, jest pozytywnym przykładem systematycznej pracy nad poprawą środowiska biznesowego.

Rada Gospodarcza gminy Prnjavor składa się z przedstawicieli sektora prywatnego lub najważniejszych sektorów gospodarki, a także przedstawicieli sektora publicznego z sekretariatem technicznym, który monitoruje ich pracę.

Rada Gospodarcza jest stałym organem wyznaczonym przez burmistrza, posiada funkcję doradczą w celu wzmocnienia dialogu publiczno-prywatnego. Organ ten przedstawia propozycje i inicjatywy mające na celu poprawę konkurencyjności gospodarczej, monitoruje wszystkie kwestie związane z gospodarką i na tej podstawie podejmuje decyzje, zalecenia, inicjuje inicjatywy, które poprawią rozwój gospodarczy i poprawią inwestycje krajowe i zagraniczne. Zgodnie z zaleceniami Rady Gospodarczej, burmistrz podejmuje decyzje, dzięki którym inicjatywy / zalecenia są przekazywane właściwym instytucjom / organizacjom / decydentom z precyzyjnie określonym terminem i wykonawcami.

Rada Gospodarcza Gminy Prnjavor została utworzona 28 września 2017 r.