Organizipe pala themesko-privatno dijalogo krzo Privrednikano turvinjipengo formiripe thaj bući, šaj te anel bajrovipe pala bućaki pašimata thaj investicionikane klimura.  Pe gova dromeste lokalnikano amalipe istarel trupo savo ćerel identifikacija pala biznikano opripe. Uzo konstruktivikano thaj partnerikano bućarnipe koring lengo mukipe e rigate,  mothovel  pozitivno egzamplo pala sistematikani bući pe bućaki pašimata.

Privrednikano turvinjipe ande opština Prnjavor ćeren privatnikane sektoreske prestavnikura, jal majbare privrednikane sektorura,thaj themeske sektoreske predstavnikura uzo tehnikano sekretarijato savo tradel lengi bući.

Privrednikano turvinjipesi sajekhesko trupo pala savo o načelniko dija anav thaj savo si-les turvinjipeski funkcija pala zuralipe ande themesko-privatno dijalogo.   Gova trupo del gindipe/prepozi thaj inicijativura pala privrenikano konkurentnipe thaj lesko bajrovipe, tradel sa phučipa save si phande pala privreda, thaj pe gova del krisipe, turvinjipe, astarel inicijaitve pala privrednikano bajrovipe save šaj te laćharen ćherutne thaj avralutne barvalipa/love.  E jekhipeste e  turvinjipenca kataro Privrednikano turvinjipe o načelniko anel agorutno gindo pe inicijativura/turvinjipa save durder djan e  šorutnende institucijende/organizacijendje/organurende pala ćhinavipe/rješenje uzočačo definirimo roko/agoresko djive thaj čače definirime indjarde manuša pala realizacija.

Privrednikano turvinjipe ande opština Prnjavor sasa ćerdino ando 28. septembro 2017. bršeste.