Obyvatelstvo Prnjavoru představuje jeden z nejdůležitĕjšých zdrojů a hlavní faktor pro její současný a budoucí společenský a hospodářský vývoj .Podle posledního sčítání lidu provedeného v roce 2013 na území obce Prnjavor, bylo 34.357 obyvatel, což činí 3% obyvatel Republiky Srbské.

Podle správního územního členĕní,  obec Prnjavor se skládá ze 63 obydlených míst. Obec Prnjavor se roskláda na ploše 630 km², a průmĕrná hustota zalidnĕní  je kolem 54 ob/km², ale populace není rovnomĕrnĕ rozdĕlena.

Současné prostorové rozložení obyvatelstva je charakterizováno výrazně vyšší koncentrací obyvatelstva v městském centru ve srovnání se zbytkem prostoru. Na ploše 6,28 km², kolik zahrnuje mĕsto Prnjavor žije 7,651 obyvatel, což činí 22% obyvatel celé obce.

Na konci 20. století v Prnjavoru bylo 19 různých etnických skupin a Prnjavor byl správně nazýván „Malou Evropou“ nebo „Evropou v malém“.  Dnes je v Prnjavoru asi 12 různých národů  – většinové obyvatelstvo tvoří Srbové, pak Bosňáci a Chorvati a mezi zástupci národnostních menšin jsou nejpočetnější Ukrajinci, Italové, Češi, Poláci, Romové, Maďaři, Němci, Rusové a Slováci.  Společný život v těchto oblastech, často poznamenaný turbulentními událostmi, vytvořil atmosféru úcty a tolerance, která je po celá desetiletí charakteristika Prnjavoru, a proto hrdě stále nosíme přezdívku „Malá Evropa“.