DARKO TOMAŠ

Adresa: Karađorđeva 2

Telefon: 051/663-740

Faks: 051/663-740

Darko Tomaš je rođen 23. avgusta 1980. godine u Gradišci. Po zanimanju je doktor ekonomskih nauka.

Osnovnu školu i Gimnaziju završava u Prnjavoru, kao učenik generacije. Dodiplomski studij završava na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Nagrađen je posebnim priznanjem Ekonomskog fakulteta i zlatnom plaketom Univerziteta u Banjoj Luci kao student generacije. U toku studija obavljao je poslove studenta prodekana. Na Ekonomskom fakultetu upisuje postdiplomske studije iz oblasti finansijskog menadžmenta, da bi  2008.  godine odbranio magistarsku tezu pod nazivom „Karakteristike i značaj uzorkovanja u reviziji finansijskih izvještaja“. Doktorsku tezu pod nazivom „ Modeliranje procesa u internoj reviziji u cilju otklanjanja prevara u poslovanju“ brani na istom fakultetu 2016. godine.

Kao autor objavljuje preko 20 naučnih i stručnih radova iz oblasti računovodstva i revizije.

Radno iskustvo:

  • asistent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci od 01.03.2004. godine,
  • stručni saradnik na Institutu Ekonomskog fakulteta Banja Luka od 01.11.2004. godine do 10.11.2008. godine
  • stručni saradnik u revizorskoj firmi EF revizor DOO Banja Luka od 01.02.2005. godine do 10.11.2008. godine,
  • član Nadzornog odbora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka od 29.06.2006. godine do 10.11.2008. godine,
  • stručni saradnik u revizorskoj firmi BL revizor DOO Banja Luka od 01.01.2007. godine do 10.11.2008.godine,
  • član Odbora za reviziju u preduzeću Aura osiguranje AD Banja Luka od 01.04.2008. godine do 10.11.2008. godine,
  • član Odbora za usavršavanje i obrazovanje računovođa, revizora, finansijskih kadrova i drugih srodnih profesija pri Savezu računovođa i revizora Republike Srpske od 11.04.2008. godine
  • direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS 2012-2016.
  • načelnik opštine Prnjavor u mandatu 2008-2012, 2016-2020. i 2020-14. 4. 2023. godine,
  • Od 14. aprila 2023. godine, gradonačelnik grada Prnjavor.