Дариа Прибић, шеф одсјека
Адреса: Карађорђева 2
Телефон: 051/660-588, лок. 118
Факс: 051/663-740
Имеил: [email protected]

НАДЛЕЖНОСТИ ОДСЈЕКА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ:

• одсјек обавља противпожарну заштиту и заштиту на раду Градске управе (планови и програми заштите од пожара, набавка, сервисирање и одржавање опреме, обука радника из области заштите на раду и заштите од пожара), у складу са законским прописима,
• набавку, чување и расподјелу основних средстава, опреме за рад и канцеларијског материјала и вођење евиденције о истом,
• текуће одржавање објеката, опреме и ситног инвентара у објектима Градске управе,
• одржавање опреме и инсталација централног гријања и загријавање просторија Градске управе,
• физичко и техничко обезбјеђење објеката,
• планирање и организовање послова на коришћењу, одржавању и регистрацији моторних возила Градске  управе и вођење евиденције о истом,
• израда норматива и контрола потрошње горива и мазива, те планирање набавке моторних возила, резервних дијелова, горива и мазива као и средстава рада за потребе возног парка,
• одржавање чистоће у службеним просторијама Градске управе и
• друге помоћне и техничке послове.