Dragan Miladinović, starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice

Adresa: Bože Tatarevića broj 88a
Telefon: 051/665-160 i 051/665-356
Faks: 051/665-160
Imejl: [email protected]

NADLEŽNOSTI TERITORIJALNE VATROGASNO-SPASILAČKE JEDINICE:

  •  sprovođenje preventivnih mjera zaštite od požara,
  • gašenje požara,
  • spasavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i elementarnim nepogodama,
  • sprovođenje mjera zaštite od požara utvrđenih Planom zaštite od požara grada Prnjavor,
  • pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama,
  • ostvarivanje zadataka jedinice civilne zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama,
  • obavljanje i drugih poslova u sprovođenju mjera zaštite od požara, a u skladu sa zakonom.