Mirela Milijaš, vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za inspekcijske
poslove

Adresa: Svetog Save 10
Telefon: 051/663-367, 051/663-267
Faks: 051/663-267
Imejl: [email protected]

NADLEŽNOSTI ODJELjENjA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa i opštih akata,
 • sprovodi inspekcijski nadzor kao vrstu upravnog nadzora nad aktivnostima državnih i nedržavnih organa i organizacija, kao i nad poslovanjem i postupanjem pravnih lica i građana u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata,
 • sprovodi preventivne inspekcijske poslove koji podrazumjevaju mjere i radnje u cilju sprečavanja povrede zakona i drugih propisa,
 • sprovodi korektivne inspekcijske poslove koji označavaju izdavanje privremenih naređenja i zabrana,
 • sprovodi represivne inspekcijske poslove koji se sastoje od podnošenja prijava nadležnom organu za pokretanje odgovarajućih postupaka, ako povreda propisa predstavlja prekršaj ili krivično djelo i izricanje novčane kazne kao upravne mjere,
 • vrši neposredan uvid u rad i poslovanje pravnih i fizičkih lica i preduzetnika,
  utvrđuje činjenice o stanju izvršavanja propisa,
 • određuje upravne mjere na sprečavanju i otklanjanju nezakonitosti u radu i poslovanju građana, pravnih i drugih lica,
 • obavlja inspekcijske poslove i izvršava propise u oblasti:
  a) prometa robom i uslugama,
  b) poljoprivrede, zaštite bilja i slatkovodnog ribarstva,
  v) zdravstvene zaštite životinja i veterinarske djelatnosti,
  g) prostornog uređenja i građenja i zaštite životne sredine,
  d) zdravstvene zaštite ljudi, sanitarne zaštite,
  đ) drumskog saobraćaja i javnih puteva,
 • prati stanje u oblastima za koje je osnovano, pokreće inicijativu za rješavanje i predlaže rješavanje pitanja u tim oblastima,
 • izvršava i obezbijeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti komunalne djelatnosti, u okviru propisane nadležnosti,
 • priprema za Skupštinu opštine i Načelnika opštine nacrte, odnosno prijedloge odluka, drugih opštih i pojedinačnih akata,
 • vrši upravne, stručne i administrativne poslove iz oblasti djelokruga svoga rada, kao i one koje mu Skupština grada i gradonačelnik povjere, a koje nisu u nadležnosti drugih organa,
 • odgovorno je za stanje u tim oblastima u granicama svojih prava i dužnosti.

USLUGE KOJE ODJELjENjE PRUŽA GRAĐANIMA:

 • vršenje veterinarsko-sanitarnih pregleda u klaonicama,
 • izdavanje veterinarskog uvjerenja – obrazac 2a i VS-40/1-2,
 • izdavanje veterinarskih sertifikata za izvoz robe,
 • izdavanje rješenja o ekshumaciji i prevozu umrlog lica,
 • izdavanje rješenja o uništenju oštećene robe i robe sa isteklim rokovima trajanja.

U OKVIRU ODJELjENjA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ORGANIZOVANA SU DVA ODSJEKA:

– odsjek za inspekcijski nadzor i
– odsjek za poslove komunalne policije.

U OKVIRU ODSJEKA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR ORGANIZOVANE SU:

– tržišna inspekcija,
– poljoprivredna inspekcija,
– veterinarska inspekcija,
– urbanističko-građevinska inspekcija,
– ekološka inspekcija,
– inspekcija za hranu,
–  zdravstvena inspekcija,
– saobraćajna inspekcija.

ODSJEK ZA POSLOVE KOMUNALNE POLICIJE:

Prijave nezakonitog postupanja pravnih lica, fizičkih lica i preduzetnika koji su predmet komunalno-inspekcijskog nadzora, građani mogu izvršiti u periodu od 07.00 do 15.00 časova na telefone:

– 051/663-367 – načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove,
– 051/663-267 – Odsjek za inspekcijski nadzor,
– 051/660-808 – Odsjek za poslove komunalne policije ili

Pismeno na adresu:

Grad Prnjavor
Odjeljenje za inspekcijske poslove
ul. Svetog Save broj 10
78430 Prnjavor