Зоран Дебељак, интерни ревизор
Адреса: Ул. Светог Саве 10
Телефон: 051/663-740 локал 232
Имеил: [email protected]

НАДЛЕЖНОСТИ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ:

  • припрема оперативних упутстава, правилника о интерној ревизији, стратешког и годишњег плана интерне ревизије,
  • обављање свих активности интерне ревизије, од њеног планирања до праћења реализације препорука из извјештаја интерне ревизије,
  • утврђивање усклађености са законима, прописима и другом регулативом аката Градске управе,
  • утврђивање постојања и адекватности процедура за побољшање интерних контрола,
  • провјера поступања по усвојеним процедурама од стране одговорних лица,
  • иницирање корективних активности,
  • праћење ажурности управног поступка,
  • извјештавање руководства ревидиране јединице/процеса и градоначелник о обављеној ревизији,
  • сарадња са Главном службом за ревизију јавног сектора Републике Српске, Министарством финансија и Савезом рачуновођа и ревизора.