Dalibor Preradović, vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za stambeno –
komunalne poslove i investicije

Adresa: Karađorđeva 2
Telefon: 051/660-842
Faks: 051/663-740
Imejl: [email protected]

NADLEŽNOSTI ODJELjENjA ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I INVESTICIJE:

  • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti stambeno-komunalnih djelatnosti i investicija, u okviru propisane nadležnosti,
  • primjenjuje propise Skupštine grada i gradonačelnika,
  • prati stanje u oblastima za koje je osnovano, pokreće inicijativu za rješavanje i predlaže rješavanje pitanja u tim oblastima,
  • priprema za Skupštinu grada i gradonačelnika nacrte, odnosno prijedloge odluka, drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata, analitičko-informativne i druge materijale, za oblasti iz svog djelokruga,
  • vrši upravne, stručne, administrativne i druge poslove za oblasti iz svog djelokruga,
  • vrši i druge poslove koje mu povjeri Skupština grada i gradonačelnik,
  • odgovorno je za stanje u ovim oblastima, u granicama svojih prava i dužnosti.