Далибор Прерадовић, вршилац дужности начелника Одјељења за стамбено –
комуналне послове и инвестиције

Адреса: Карађорђева 2
Телефон: 051/660-842
Факс: 051/663-740
Имејл: [email protected]

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ:

  • извршава и обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката у области стамбено-комуналних дјелатности и инвестиција, у оквиру прописане надлежности,
  • примјењује прописе Скупштине града и градоначелника,
  • прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања у тим областима,
  • припрема за Скупштину града и градоначелника нацрте, односно приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката, аналитичко-информативне и друге материјале, за области из свог дјелокруга,
  • врши управне, стручне, административне и друге послове за области из свог дјелокруга,
  • врши и друге послове које му повјери Скупштина града и градоначелник,
  • одговорно је за стање у овим областима, у границама својих права и дужности.