Љубиша Шикарац, вршилац дужности начелника Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности

Адреса: Светог Саве 10
Телефон: 051/660-224
Факс: 051/663-740
Имејл: [email protected]

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ:

 • извршава и обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката у области развојног планирања, туризма, угоститељства, занатства и трговине, статистике, културе, спорта и физичке културе, образовања, друштвене бриге о дјеци и омладини, здравства и социјалне заштите, у оквиру прописане надлежности,
 • предузима и прати активности у остваривању функција управљања развојем и процесу стратешког планирања,
 • обавља функцију техничког секретаријата за вођење јавно-приватног дијалога и провођење иницијатива приватног сектора (координација рада Привредног савјета, осигурање учешћа чланова Привредног савјета у процесу стратешког планирања интегрисаног развоја,
 • поступање по иницијативама чланова Привредног савјета и спровођење конкретних мјера у складу са потребама приватног сектора, информисање приватног сектора и контакти са МСП и предузетницима),
 • примјењује прописе скупштине града и градоначелника,
 • прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања у тим областима,
 • припрема за скупштину града и градоначелника нацрте односно приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката, аналитичко-информативне и друге материјале, за области из свог дјелокруга,
 • врши управне, стручне, административне и друге послове, за области из свог дјелокруга,
  врши и друге послове које му повјери скупштина града и градоначелник,
  одговорно је за стање у овим областима, у границама својих права и дужности.

УСЛУГЕ КОЈЕ ОДЈЕЉЕЊЕ ПРУЖА ГРАЂАНИМА:

 • издавање рјешења у области занатско-предузетничке дјелатности (регистрација предузетника, промјена података предузетника, привремени и трајни престанак обављања дјелатности предузетника),
 • издавање рјешења за ослобађање од плаћања комуналне таксе,
 • издавање рјешења за одобрење извођења музичког програма у угоститељским објектима,
 • издавање увјерења из службене евиденције,
 • издавање сагласности за прелазак ученика из једног у друго уписно подручје.

У Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности организована су три одсјека и то:

Одсјек за развој
тел. 051/663-740 локал 127

Одсјек за предузетништво
тел. 051/660-289

Одсјек за друштвене дјелатности, дијаспору и националне мањине
тел. 051/663-740 локал 212