Poziv za 20. sjednicu SO Prnjavor

 1. Aktuelni čas,
 2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe, Dopunsko rješenje Blagojević, Dopunsko rješenje Gajić 
 3. Prijedlog Odluke o subvenciji troškova određenim kategorijama građana u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata na području opštine Prnjavor,
 4. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č.br.555/13 k.o. Prnjavor) u svojini opštine Prnjavor,
 5. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata,  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za obradu zahtjeva za dodjelu stipendija,
 6. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor,
 7. a) Nacrt Odluke o usvajanju rebalansa budžeta opštine Prnjavor za 2018. godinu,  Nacrt rebalansa za 2018. godinu b) Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za 2018. godinu,
 8. Godišnji Program rada JU Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor za radnu 2018/2019. godinu,  Tabela broj 1. Tabela 2. 
 9. Nacrt Programa rada Skupštine opštine Prnjavor za 2019. godinu,
 10. Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za period 01.01.-30.06.2018. godine, Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za period 01.01.-30.06.2018. godine – tabelarni prikaz, Tabela 1. Tabela 2. Tabela 3.
 11. Informacija o ostvarivanju prava porodica poginulih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida, boraca i civilnih žrtava rata u opštini Prnjavor,
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za ukupno praćenje izrade izmjene dijela regulacionog plana „U zoni uticaja magistralnog puta M -16.1 dionica Klašnice – Derventa, teritorija opštine Prnjavor“ (izmjena III).