Aleksandar Njegomirović, vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije

Adresa: Karađorđeva 2
Telefon: 051/663-003
Faks: 051/663-003
Imejl: [email protected]

NADLEŽNOSTI ODJELjENjA ZA FINANSIJE:

 • priprema i izrada nacrta i prijedloga godišnjeg budžeta Grada;
 • pokretanje inicijative i izrada rebalansa budžeta Grada;
 • priprema nacrta i prijedloga odluka, propisa, opštih i pojedinačnih akata kao i analitičko informativnih materijala iz djelokruga rada odjeljenja;
 • izrada kvartalnih finansijskih planova u saradnji sa korisnicima budžeta Grada;
 • izrada periodičnih i godišnjih  izvještaja o izvršenju budžeta;
 • izrada finansijskih izvještaja grada (mjesečni, kvartalni, polugodišnji i godišnji izvještaj);
 • praćenje ostvarenja prihoda i izvršenja rashoda budžeta Grada;
 • upravljanje i kontrola priliva i odliva novčanih sredstava;
 • kontrola pravilnosti i zakonitosti korišćenja budžetskih sredstava;
 • usaglašavanje evidencije o javnim prihodima sa bankama i nadležnim poreskim organima;
 • praćenje izvršenja budžeta grada – po nosiocima i korisnicima sredstava;
 • prikupljanje i sistematizacija podataka o ugovorima i realizovanim kreditima, donacijama i garancijama;
 • analiza mogućnosti zaduženja Grada u skladu sa zakonskim ograničenjima;
 • planiranje sredstava za otplatu duga;
 • knjigovodstveno evidentiranje svih finansijskih transakcija i poslovnih promjena, prihoda i rashoda, sredstava, obaveza i izvora u skladu sa propisanim klasifikacijama za sve korisnike budžeta Grada, kroz sistem glavne knjige trezora;
 • drugi poslovi povjereni od strane Skupštine grada i gradonačelnika.