Свјетлана Кузмановић, вршилац дужности начелника Одјељења за општу управу

Адреса: Карађорђева 2
Телефон: 051/660-222
Факс: 051/663-740
Имеил: [email protected]

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ:

 • извршава и обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката који се односе на грађанска стања (матичне књиге, држављанство, лично име и друго),
 • послове пријемне канцеларије – писарнице, овјере рукописа, преписа и потписа, послове архиве, и друге послове у складу са прописима о канцеларијском пословању,
 • послове информисања грађана по питању остваривања њихових права у градској управи,
 • проводи поступак рјешавања притужби грађана,
 • послове управљања људским ресурсима,
 • персоналне послове,
 • послове пружања правне помоћи грађанима,
 • послове на унапређењу система управљања квалитетом у складу са захтјевима ISO стандарда,
 • на иницијативу надлежних одјељења, а у складу са законом врши израду образаца захтјева,
 • послове одржавања информационог система, рачунарске опреме и врши обуку за коришћење софтвера,
 • послове Центра за бирачки списак у складу са законом и другим прописима,
 • стручно-техничке и административне послове за мјесне заједнице,
 • води регистар мјесних заједница,
 • поступак административног извршења рјешења других државних органа,
 • стручно-техничке послове за потребе Одбора за жалбе,
 • послове достављања, умножавања и копирања материјала,
 • примјењује прописе Скупштине града и градоначелника,
 • прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања у тим областима,
 • припрема за Скупштину града и градоначелника нацрте, односно приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката, аналитичко-информативне и друге материјале, за области из свог дјелокруга,
 • управне, стручне и административне послове, за области из свог дјелокруга,
 • врши и друге послове које му повјери Скупштина града и градоначелник,
 • одговорно је за стање у овим областима, у границама својих права и дужности.

У Одјељењу за општу управу организован је Одсјек за послове писарнице, мјесне канцеларије и мјесне заједнице.