Svjetlana Kuzmanović, vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za opštu upravu

Adresa: Karađorđeva 2
Telefon: 051/660-222
Faks: 051/663-740
Imeil: [email protected]

NADLEŽNOSTI ODJELjENjA ZA OPŠTU UPRAVU:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata koji se odnose na građanska stanja (matične knjige, državljanstvo, lično ime i drugo),
 • poslove prijemne kancelarije – pisarnice, ovjere rukopisa, prepisa i potpisa, poslove arhive, i druge poslove u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju,
 • poslove informisanja građana po pitanju ostvarivanja njihovih prava u gradskoj upravi,
 • provodi postupak rješavanja pritužbi građana,
 • poslove upravljanja ljudskim resursima,
 • personalne poslove,
 • poslove pružanja pravne pomoći građanima,
 • poslove na unapređenju sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima ISO standarda,
 • na inicijativu nadležnih odjeljenja, a u skladu sa zakonom vrši izradu obrazaca zahtjeva,
 • poslove održavanja informacionog sistema, računarske opreme i vrši obuku za korišćenje softvera,
 • poslove Centra za birački spisak u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • stručno-tehničke i administrativne poslove za mjesne zajednice,
 • vodi registar mjesnih zajednica,
 • postupak administrativnog izvršenja rješenja drugih državnih organa,
 • stručno-tehničke poslove za potrebe Odbora za žalbe,
 • poslove dostavljanja, umnožavanja i kopiranja materijala,
 • primjenjuje propise Skupštine grada i gradonačelnika,
 • prati stanje u oblastima za koje je osnovano, pokreće inicijativu za rješavanje i predlaže rješavanje pitanja u tim oblastima,
 • priprema za Skupštinu grada i gradonačelnika nacrte, odnosno prijedloge odluka, drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata, analitičko-informativne i druge materijale, za oblasti iz svog djelokruga,
 • upravne, stručne i administrativne poslove, za oblasti iz svog djelokruga,
 • vrši i druge poslove koje mu povjeri Skupština grada i gradonačelnik,
 • odgovorno je za stanje u ovim oblastima, u granicama svojih prava i dužnosti.

U Odjeljenju za opštu upravu organizovan je Odsjek za poslove pisarnice, mjesne kancelarije i mjesne zajednice.