ШЕФ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Горан Декет

Контакт : 051/660-808 и 051/660-151

НАДЛЕЖНОСТИ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ:

  • врши комунално-инспекцијски надзор над примјеном прописа којима се уређује: пружање комуналних услуга, одржавање и коришћење јавних саобраћајних површина у насељу, јавних површина и дрвореда, објеката за снабдјевање становништва водом за пиће, јавне канализационе мреже, јавних простора за паркирање возила, вршење димњачарске дјелатности, одвоз отпада из домаћинстава, заузимање јавних површина, одржавање јавне расвјете, одржавање зграда и придржавање кућног реда у зградама, одржавање гробаља и обављање погребне дјелатности, зоохигијена и друго.