ŠEF KOMUNALNE POLICIJE

Goran Deket

Kontakt : 051/660-808 i 051/660-151

NADLEŽNOSTI KOMUNALNE POLICIJE:

  • vrši komunalno-inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje: pružanje komunalnih usluga, održavanje i korišćenje javnih saobraćajnih površina u naselju, javnih površina i drvoreda, objekata za snabdjevanje stanovništva vodom za piće, javne kanalizacione mreže, javnih prostora za parkiranje vozila, vršenje dimnjačarske djelatnosti, odvoz otpada iz domaćinstava, zauzimanje javnih površina, održavanje javne rasvjete, održavanje zgrada i pridržavanje kućnog reda u zgradama, održavanje grobalja i obavljanje pogrebne djelatnosti, zoohigijena i drugo.