Александар Његомировић, вршилац дужности начелника Одјељења за финансије

Aдреса: Карађорђева 2
Телефон: 051/663-003
Факс: 051/663-003
Имејл: [email protected]

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ:

 • припрема и израда нацрта и приједлога годишњег буџета Града;
 • покретање иницијативе и израда ребаланса буџета Града;
 • припрема нацрта и приједлога одлука, прописа, општих и појединачних аката као и аналитичко информативних материјала из дјелокруга рада одјељења;
 • израда кварталних финансијских планова у сарадњи са корисницима буџета Града;
 • израда периодичних и годишњих  извјештаја о извршењу буџета;
 • израда финансијских извјештаја града (мјесечни, квартални, полугодишњи и годишњи извјештај);
 • праћење остварења прихода и извршења расхода буџета Града;
 • управљање и контрола прилива и одлива новчаних средстава;
 • контрола правилности и законитости коришћења буџетских средстава;
 • усаглашавање евиденције о јавним приходима са банкама и надлежним пореским органима;
 • праћење извршења буџета града – по носиоцима и корисницима средстава;
 • прикупљање и систематизација података о уговорима и реализованим кредитима, донацијама и гаранцијама;
 • анализа могућности задужења Града у складу са законским ограничењима;
 • планирање средстава за отплату дуга;
 • књиговодствено евидентирање свих финансијских трансакција и пословних промјена, прихода и расхода, средстава, обавеза и извора у складу са прописаним класификацијама за све кориснике буџета Града, кроз систем главне књиге трезора;
 • други послови повјерени од стране Скупштине града и градоначелника.