Мишо Вујић, вршилац дужности начелника Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Адреса: Светог Саве 10
Телефон: 051/660-860, 051/660-023
Факс: 051/663-740
Имејл: [email protected]

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО:

 • извршава и обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката у области пољопривреде, водопривреде и шумарства, у оквиру прописане надлежности,
 • врши пружање стручних савјета пољопривредним произвођачима,
 • примјењује прописе Скупштине општине и начелника општине,
 • прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања у тим областима,
 • припрема за Скупштину општине и начелника општине нацрте, односно приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката, аналитичко – информативне и друге материјале, за области из свог дјелокруга,
 • врши управне, стручне и административне послове за области из свог дјелокруга,
 • врши и друге послове које му повјери скупштина општине и начелник општине,
 • врши послове које му повјери Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске,
 • одговорно је за стање у овим областима, у границама својих права и дужности.

УСЛУГЕ КОЈЕ ОДЈЕЉЕЊЕ ПРУЖА ГРАЂАНИМА:

 • издавање пољопривредне сагласности,
 • издавање увјерења о обављању пољопривредне дјелатности,
 • издавање водне сагласности,
 • издавање водне дозволе,
 • праћење, контрола и овјера производњи које су у режиму подстицаја,
 • пружање помоћи пољопривредним произвођачима при подношењу захтјева и других поднесака према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, и другим институцијама,
 • пружање стручних савјета пољопривредним произвођачима за рјешавање проблема који се јављају у производњи,
 • стручна сарадња са пољопривредним произвођачима с циљем преношења нових знања и технологија од научно-истраживачких институција, те примјене истих на терену,
 • организовање предавања, курсева, одлазака на семинаре, сајмове, изложбе и научне скупове за пољопривредне произвођаче,
 • организовање студијских посјета у земљи и иностранству у сарадњи са другим институцијама и невладиним организацијама.