Наташа Радуловић, шеф одсјека

Адреса: Карађорђева 2
Телефон: 051/663-286
Факс: 051/663-740
Имејл: [email protected]

НАДЛЕЖНОСТИ ОДСЈЕКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ:

 • праћење прописа из области јавних набавки и покретање иницијатива за измјене и допуне прописа,
 • припрема План набавки на основу захтјева организационих јединица, у складу са одобреним буџетом,
 • припрема рјешења, одлуке, закључке и друга акта из надлежности начелника у поступцима јавних набавки,
 • припрема и доставља тендерску документацију и појашњења тендерске документације у поступцима јавних набавки,
 • стара се о законитом провођењу поступака јавних набавки,
 • припрема рјешења, закључке и изјашњења и доставља расположиву документацију на захтјев другостепеног органа, у поступцима по жалбама из области јавних набавки,
 • припрема одговоре на тужбе у управним споровима, који се односе на поступке јавних набавки,
 • израда извјештаја о проведеним поступцима јавних набавки на нивоу општине и вођење евиденције о закљученим уговорима,
 • послови у поступку заштите права и интереса Града и припремање изјашњења у вези са наведеним пословима,
 • непосредна сарадња са Правобранилаштвом Републике Српске,
 • обављање управно-правних послова из имовинско-правних односа и заштите имовине и имовинских интереса Града из надлежности Града,
 • послови заступања Града у поступцима у којима Град не заступа Правобранилаштво Републике Српске,
 • припрема изјашњења на тужбу у управном спору који се води против аката градоначелника,
 • припрема уговора из правне и имовинско-правне области које у име Града, закључује градоначелник,
 • предлагање покретања поступка за оцјену уставности и законитости закона и других прописа пред Уставним судом Републике Српске,
 • праћење прописа из различитих области права и предлагање покретања иницијативе за измјене и допуне закона, подзаконских аката и општих аката града,
 • припрема нацрте, односно приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката које доноси Скупштина града и градоначелник, уколико припрема тих нацрта и приједлога није у дјелокругу Одјељења,
 • врши стручну контролу нацрта општих и појединачних аката које доноси градоначелник и аката које предлаже Скупштини града у погледу њихове усклађености са Уставом РС, Статутом, законима и одлукама и у погледу њихове правне обраде,
 • обавља управне послове у другом степену по жалбама на првостепена рјешења градске управе уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
 • обавља послове организације и унапређења рада градске управе и надзор над спровођењем закона и других прописа у области градске управе из надлежности градоначелника,
 • пружа стручну помоћ начелницима одјељења у области нормативно-правних послова као и послова управног рјешавања.