Brano Žunić, vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje

Adresa: Karađorđeva 2
Telefon: 051/663-162
Faks: 051/663-740
Imejl: [email protected]

NADLEŽNOSTI ODJELjENjA ZA PROSTORNO UREĐENjE:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti
  urbanističkog planiranja i građenja, u okviru propisane nadležnosti,
 • primjenjuje propise Skupštine grada i gradonačenika,
 • prati stanje u oblastima za koje je osnovano, pokreće inicijativu za rješavanje i
  predlaže rješavanje pitanja u tim oblastima,
 • priprema za Skupštinu grada i gradonačelnika prostorni i urbanistički
  plan, provedbene planove, nacrte, odnosno prijedloge odluka, drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata, analitičko-informativne i druge materijale, za oblasti iz svog djelokruga,
 • obavlja izdavanje izvoda iz dokumenata prostornog uređenja i identifikaciju parcela,
  vodi evidenciju o dokumentima koje izdaje,
 • vrši upravne, stručne, administrativne i druge poslove za oblasti iz svog djelokruga,
 • vodi postupke izdavanja ekološke dozvole, postupci obnavljanja i revizije ekoloških
  dozvola,
 • vrši i druge poslove koje mu povjeri Skupština grada i gradonačelnik,
 • odgovorno je za stanje u ovim oblastima, u granicama svojih prava i dužnosti.

Prostorni plan opštine Prnjavor 2010-2030. („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 04/12)

Težnja u izradi Plana je da se obezbijedi usmjerenost prema planovima nižeg reda tako da se njihovom izradom, prilikom koje se ostvaruje detaljniji uvid u pogodnosti određene lokacije, adekvatnije odgovara na zahtjeve koje društvena situacija postavlja, a da se pri tom ne naruše osnovni principi i koncept Plana.

Regulacioni plan Poslovno-turističke zone Vijaka („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 26/13)

Izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana Poslovno-turističke zone Vijaka (izmjena i dopuna I) („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 31/16)

Osnovni ciljevi izrade Plana poslovno-turističke zone su efikasno upravljanje jedinstvenim prostornim potencijalom neizgrađenog zemljišta direktno vezanog za najznačajnije putne pravce regije, a u svrhu održivog razvoja opštine.

Jedan od osnovnih ciljeva poslovnog dijela zone, osiguranje kvalitetnih prostornih resursa za pružanje podrške razvoju malog i srednjeg preduzetništva i smanjenje nezaposlenosti.

Cilj izgradnje turističkog dijela je korišćenje i razvoj postojećih turističkih potencijala, uz integraciju novih, komplemetarnih sadržaja u postojeće okruženje da bi se kreiralo turističko okruženje visokog kvaliteta.