Zdenko Tupajić, šef odsjeka

Adresa: Svetog Save 10

Telefon: 051/660-853, 051/660-588, lok. 205

Faks: 051/663-740

Imeil: [email protected]

NADLEŽNOSTI ODSJEKA ZA CIVILNU ZAŠTITU:

 • Izrađuje Procjenu ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće,
 • Izrađuje Program za smanjenje rizika od elementarne nepogode i druge nesreće,
 • Izrađuje Plan zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće,
 • Priprema Odluku o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u sistemu zaštite i spasavanja,
 • Organizuje, prati i realizuje obuku građana iz oblasti lične, uzajamne i kolektivne zaštite u saradnji sa Štabom za vanredne situacije,
 • Organizuje, prati i realizuje obuku snaga civilne zaštite u saradnji sa Štabom za vanredne situacije,
 • Organizuje i koordinira sprovođenje mjera i zadataka civilne zaštite u oblasti zaštite spasavanja,
 • Vrši koordinaciju djelovanja subjekata od značaja za zaštitu i spasavanje u slučaju elementarne nepogode i druge nesreće u gradu,
 • Predlaže godišnji plan obuke i osposobljavanja Štaba za vanredne situacije, jedinica i timova civilne zaštite i povjerenika zaštite i spasavanja,
 • Predlaže Program samostalnih vježbi  i izradu Elaborata za izvođenje vježbi zaštite i  spasavanja, organa uprave, privrednih društava i drugih pravnih lica,
 • Vodi evidenciju pripadnika civilne zaštite i vrši njihovo raspoređivanje u jedinice i timove civilne zaštite i povjerenika zaštite i spasavanja u saradnji sa Štabom za vanredne situacije,
 • Vodi evidenciju materijalno-tehničkih sredstava građana, privrednih društava i drugih pravnih lica i službi koja se mogu staviti u funkciju civilne zaštite,
 • Izrađuje Plan nabavke sredstava i opreme za zaštitu i spasavanje za potrebe jedinica i timova civilne zaštite i građana i vodi brigu o njihovoj ispravnosti, čuvanju i upotrebi,
 • Daje stručna uputstva građanima, privrednim društvima i drugim pravnim licima po pitanjima zaštite i spasavanja, informiše javnost o opasnostima od elementarne nepogode i druge nesreće i mjerama i zadacima zaštite i spasavanja,
 • Podnosi izvještaje i informacije gradonačelniku i Upravi civilne zaštite, vodi propisanu bazu podataka i druge evidencije iz oblasti civilne zaštite,
 • Priprema za Skupštinu grada i gradonačelnika nacrte, odnosno prijedloge odluka, drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata, analitičko-informativne i druge materijale, za oblasti iz svog djelokruga,
 • Vrši upravne, stručne, administrativne i druge poslove iz svog djelokruga,
 • Vrši i druge poslove koje mu povjeri Skupština grada i gradonačelnik,
 • Odgovoran je za stanje u ovim oblastima u granicama svojih prava i dužnosti.