Nataša Radulović, šef odsjeka

Adresa: Karađorđeva 2
Telefon: 051/663-286
Faks: 051/663-740
Imejl: [email protected]

NADLEŽNOSTI ODSJEKA ZA JAVNE NABAVKE, PRAVNA PITANjA I PROPISE:

 • praćenje propisa iz oblasti javnih nabavki i pokretanje inicijativa za izmjene i dopune propisa,
 • priprema Plan nabavki na osnovu zahtjeva organizacionih jedinica, u skladu sa odobrenim budžetom,
 • priprema rješenja, odluke, zaključke i druga akta iz nadležnosti načelnika u postupcima javnih nabavki,
 • priprema i dostavlja tendersku dokumentaciju i pojašnjenja tenderske dokumentacije u postupcima javnih nabavki,
 • stara se o zakonitom provođenju postupaka javnih nabavki,
 • priprema rješenja, zaključke i izjašnjenja i dostavlja raspoloživu dokumentaciju na zahtjev drugostepenog organa, u postupcima po žalbama iz oblasti javnih nabavki,
 • priprema odgovore na tužbe u upravnim sporovima, koji se odnose na postupke javnih nabavki,
 • izrada izvještaja o provedenim postupcima javnih nabavki na nivou opštine i vođenje evidencije o zaključenim ugovorima,
 • poslovi u postupku zaštite prava i interesa Grada i pripremanje izjašnjenja u vezi sa navedenim poslovima,
 • neposredna saradnja sa Pravobranilaštvom Republike Srpske,
 • obavljanje upravno-pravnih poslova iz imovinsko-pravnih odnosa i zaštite imovine i imovinskih interesa Grada iz nadležnosti Grada,
 • poslovi zastupanja Grada u postupcima u kojima Grad ne zastupa Pravobranilaštvo Republike Srpske,
 • priprema izjašnjenja na tužbu u upravnom sporu koji se vodi protiv akata gradonačelnika,
 • priprema ugovora iz pravne i imovinsko-pravne oblasti koje u ime Grada, zaključuje gradonačelnik,
 • predlaganje pokretanja postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti zakona i drugih propisa pred Ustavnim sudom Republike Srpske,
 • praćenje propisa iz različitih oblasti prava i predlaganje pokretanja inicijative za izmjene i dopune zakona, podzakonskih akata i opštih akata grada,
 • priprema nacrte, odnosno prijedloge odluka, drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata koje donosi Skupština grada i gradonačelnik, ukoliko priprema tih nacrta i prijedloga nije u djelokrugu Odjeljenja,
 • vrši stručnu kontrolu nacrta opštih i pojedinačnih akata koje donosi gradonačelnik i akata koje predlaže Skupštini grada u pogledu njihove usklađenosti sa Ustavom RS, Statutom, zakonima i odlukama i u pogledu njihove pravne obrade,
 • obavlja upravne poslove u drugom stepenu po žalbama na prvostepena rješenja gradske uprave ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
 • obavlja poslove organizacije i unapređenja rada gradske uprave i nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih propisa u oblasti gradske uprave iz nadležnosti gradonačelnika,
 • pruža stručnu pomoć načelnicima odjeljenja u oblasti normativno-pravnih poslova kao i poslova upravnog rješavanja.