Poziv za 4. sjednicu SO Prnjavor

  1. Aktuelni čas,
  2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,

Dopunsko riješenje Simeunčević Dragan

3. Prijedlog Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Prnjavor,

Prilog – Tabela

4. Prijedlog Odluke o visini naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta,

5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene jednog m2 korisnog stambenog i poslovnog postora u 2016. godini za područje opštine Prnjavor,

6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima na području opštine Prnjavor

7. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor,

8. Nacrt Odluke o proširenim pravima socijalne zaštite u opštini Prnjavor za 2017. godinu,

9. a) Prijedlog načelnika opštine za donošenje Statuta opštine Prnjavor od 18.01.2017. godine,

b) Zaključak o pokretanju inicijative za donošenje Statuta opštine Prnjavor,

v) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izradu Statuta opštine Prnjavor,

10. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju predstavnika opštine Prnjavor u skupštini JP Regionalne deponije „DEP-OT“ d.o.o. Banja Luka,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika opštine Prnjavor u skupštini JP Regionalne deponije „DEP-OT“ d.o.o. Banja Luka,

11. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. sekretara Skupštine opštine Prnjavor,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju sekretara Skupštine opštine Prnjavor,

12.a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Radio Prnjavor“ Prnjavor,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Radio Prnjavor“ Prnjavor.