Poziv za 11. sjednicu SO prnjavor

 1. Aktuelni čas,
 2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,
 3. Prijedlog Odluke o uslovima i načinu organizacije javnog prevoza lica i stvari u drumskom saobraćaju na području opštine Prnjavor,
 4. Prijedlog Odluke o taksi prevozu na području opštine Prnjavor,
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi izmjena dijela urbanističkog projekta „Gradsko jezgro“ (izmjena V),
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu,
 7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Radulovac“,
 8. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju za refinansiranje kreditnih obaveza i finansiranje kapitalnih investicija,
 9. Prijedlog Odluke o prodaji rashodovanih stubova javne rasvjete i službenog motornog vozila,
 10. Prijedlog Odluke o davanju ovlašćenja Načelniku opštine Prnjavor da zaključi Ugovor o pružanju komunalnih vodnih usluga između Opštine Prnjavor i KP „Vodovod“ a.d. Prnjavor,
 11. Prijedlog Odluke o neposrednom učešću građana u lokalnoj samoupravi,
 12. a) Nacrt Odluke o usvajanju rebalansa budžeta opštine Prnjavor za 2017. godinu,               a.1. Nacrt rebalansa za 2017.

b) Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za 2017. godinu,

 1. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor,
 2. Nacrt Programa rada Skupštine opštine Prnjavor za 2018. godinu,
 3. Izvještaj o komunalnom otpadu za 2016. godinu, za opštinu Prnjavor,
 4. Informacija o stanju u nevladinom sektoru na području opštine Prnjavor i aktivnostima u 2016. godini,
 5. Prijedlozi rješenja o razrješenju v.d. članova i imenovanju članova upravnih odbora u javnim ustanovama:

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. članova Upravnog odbora Javne zdravstvene

ustanove Dom zdravlja Prnjavor,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove

Dom zdravlja Prnjavor,

v) Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. članova Upravnog odbora Javne ustanove

Centar za socijalni rad Prnjavor,

g) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za

socijalni rad Prnjavor,

 1. Prijedlozi rješenja o izboru članova školskih odbora:

a) Prijedlog Rješenja o izboru člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Nikola

Tesla“ Prnjavor,

b) Prijedlog Rješenja o izboru člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Meša

Selimović“ Naseobina Lišnja,

v) Prijedlog Rješenja o izboru člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Branko

Ćopić“ Prnjavor,

g) Prijedlog Rješenja o izboru člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“

Donji Vijačani,

d) Prijedlog Rješenja o izboru člana Školskog odbora JU Gimnazija Prnjavor.