Komisije

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANjE
Komisija za izbor i imenovanje je stalno radno tijelo Skupštine opštine. U skladu sa članom 63. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj: 21/17, 23/17 i 32/17) Komisija za izbor i imenovanje ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz reda odbornika.

Nadležnost i sastav Komisije za izbor i imenovanje:
1) na osnovu pravosnažnog akta organa za sprovođenje izbora, podnosi izvještaj Skupštini sa prijedlogom za potvrdu ili prestanak mandata odbornika,
2) razmatra pitanja primjene i uskraćivanja imuniteta odbornika u slučajevima utvrđenim zakonom,
3) utvrđuje prijedloge za izbor, imenovanje i razrješenje funkcionera (predsjednika, potpredsjednika, zamjenika načelnika) koje bira ili imenuje Skupština,
4) utvrđuje prijedloge za izbor, imenovanje, opoziv i razrješenje iz nadležnosti Skupštine,
5) utvrđuje prijedlog za sastav radnih tijela Skupštine,
6) razmatra prijedloge za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Opština, a iz nadležnosti Skupštine,
7) razmatra prijedloge za imenovanje članova upravnih/nadzornih odbora javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Opština,
8) sarađuje sa odgovarajućim političkim strankama, organima, organizacijama i ustanovama u rješavanju kadrovske politike u okviru svoje nadležnosti,
9) razmatra i druga pitanja koja su utvrđena zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

Članovi Komisije za izbor i imenovanje:
1. Dražen Mikić, predsjednik
2. Draško Aulić, član,
3. Bore Mitrić, član,
4. Miro Šikarac, član,
5. Slaviša Jenjić, član.

STATUTARNO-PRAVNA KOMISIJA
Statutarno-pravna komisija je stalno radno tijelo Skupštine opštine. U skladu sa članom 65. Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj: 21/17, 23/17 i 32/17) Statutarno-pravna komisija ima pet članova od kojih su tri iz reda odbornika u Skupštini, a dva su iz reda stručnih i naučnih radnika iz oblasti prava.

Nadležnost i sastav Statutarno-pravne komisije:
1) razmatra nacrt i prijedlog Statuta;
2) razmatra nacrt i prijedlog Poslovnika;
3) razmatra prijedloge i inicijative za pokretanje postupka za promjenu Statuta, Poslovnika i drugih opštih akata Skupštine,
4) razmatra prijedloge odluka i akata koje donosi Skupština u pogledu njihove usklađenosti sa Ustavom, zakonom i Statutom, kao i u pogledu njihove pravne prirode,
5) razmatra prijedloge i zahtjeve za davanje autentičnih tumačenja odluka i drugih opštih akata Skupštine, te utvrđuje prijedlog autentičnog tumačenja,
6) razmatra mišljenja i prijedloge statutarne prirode upućene Skupštini;
7) razmatra opšta akta javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija koje potvrđuje ili na koje daje saglasnost Skupština i o tome daje mišljenje i prijedloge Skupštini,
8) utvrđuje prečišćen tekst odluke i drugog opšteg akta Skupštine, kad je tim aktima za to ovlašćena,
9) razmatra i druga pitanja iz nadležnosti Skupštine, kada to Skupština zatraži.

Članovi Statutarno-pravne komisije:
1. Sanja Trivalić, predsjednik
2. Branko Šikanić, član
3. Velibor Trivičević, član,
4. Radojica Đukić, član,
5. Snježana Jotanović, član.

KOMISIJA ZA PRIVREDU I FINANSIJE
Komisija za privredu i finansije je stalno radno tijelo Skupštine opštine. U skladu sa članom 67. Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj: 21/17, 23/17 i 32/17) Komisija za privredu i finansije ima pet članova od kojih su tri iz reda odbornika u Skupštini, a dva su iz reda stručnih radnika.

Nadležnost Komisije za privredu i finansije:
Komisija za privredu i finansije razmatra i daje mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Skupštine koja se odnose na:
1) društveno-ekonomski razvoj opštine,
2) finansiranje opštih društvenih potreba,
3) opštinski budžet i završni račun budžeta,
4) takse i druge dažbine,
5) zajmove i zaduženja opštine,
6) i druga pitanja iz nadležnosti Skupštine kada to zatraži Skupština.
Članovi Komisije za privredu i finansije:
1. Goran Zemun, predsjednik,
2. Miro Šikarac, član,
3. Nevenko Pančić, član,
4. Živko Stanić, član
5. Nemanja Vasić, član.

KOMISIJA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Komisija za društvene djelatnosti je stalno radno tijelo Skupštine opštine. U skladu sa članom 69. Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj: 21/17, 23/17 i 32/17) Komisija za društvene djelatnosti ima pet članova od kojih su tri iz reda odbornika u Skupštini, a dva su iz reda stručnih radnika.

Nadležnost Komisije za društvene djelatnosti:
Komisija za društvene djelatnosti razmatra i daje mišljenje o pitanjima iz nadležnosti Skupštine koja se odnose na:
1) vaspitanje i obrazovanje,
2) zdravstveno osiguranje,
3) penzijsko – invalidsko osiguranje, dječiju zaštitu, zaštitu starih i iznemoglih lica i drugih vidova socijalne zaštite,
4) rad, radne odnose, zaštitu na radu i zapošljavanje,
5) izdavačku i bibliotecku djelatnost,
6) i druga pitanja iz nadležnosti Skupštine kada to zatraži Skupština.

Članovi Komisije za društvene djelatnosti:
1. Svjetlana Malić, predsjednik,
2. Bore Mitrić, član,
3. Goran Prodanović, član,
4. Milan Vranić, član,
5. Dragana Tomaš, član.

KOMISIJA ZA MJESNE ZAJEDNICE
Komisija za mjesne zajednice je stalno radno tijelo Skupštine opštine. U skladu sa članom 71. Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj: 21/17, 23/17 i 32/17) Komisija za mjesne zajednice ima pet članova od kojih su tri iz reda odbornika u Skupštini, a dva su iz reda građana.

Nadležnost Komisije za mjesne zajednice:
Komisija za mjesne zajednice razmatra i daje mišljenje o pitanjima iz nadležnosti Skupštine koja se odnose na:
1) pitanja postupka i načina obrazovanja mjesnih zajednica,
2) podsticanje i praćenje rada mjesnih zajednica,
3) mjere za unapređivanje rada i organizovanja mjesnih zajednica,
4) mjere kojima se podstiče međusobna saradnja, povezivanje i udruživanje sredstava mjesnih
zajednica na rješavanju pitanja od zajedničkog interesa,
5) pitanja vezana za eventualne probleme primjene propisa u mjesnim zajednicama,
6) pitanja raspodjele budžetskih sredstava namijenjenih mjesnim zajednicama,
7) druga pitanja iz nadležnosti Skupštine, kada to zatraži Skupština.
Komisija za mjesne zajednice Skupštine vrši nadzor nad radom Savjeta mjesne zajednice, u skladu sa Statutom i Poslovnikom.

Članovi Komisije za mjesne zajednice:
1. Milorad Kondić, predsjednik,
2. Vesa Vuković, član,
3. Emsad Puškar, član,
4. Nedeljko Čupeljić, član,
5. Živko Jotanović, član.

KOMISIJA ZA NAGRADE I PRIZNANjA
Komisija za nagrade i priznanja je stalno radno tijelo Skupštine opštine. U skladu sa članom 73. Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj: 21/17, 23/17 i 32/17) Komisija za nagrade i priznanja ima pet članova koji su iz reda odbornika u Skupštini.

Nadležnost Komisije za nagrade i priznanja:
1) predlaže Skupštini donošenje odluka o ustanovljavanju nagrada i priznanja opštine koje se dodjeljuju za radove ili djela koja zaslužuju opšte priznanje i isticanje,
2) utvrđuje kriterije i postupak za dodjelu nagrada i priznanja i stara se o njihovom provođenju,
3) stara se da likovno ili drugo umjetničko rješenje nagrada simboliše istorijske i kulturne vrijednosti Opštine,
4) predlaže obezbjeđenje budžetskih i drugih sredstava za novčani iznos nagrade ili priznanja,
5) priprema prijedloge za dodjelu nagrada i priznanja.

Članovi Komisije za nagrade i priznanja:
1. Željko Simić, predsjedmnik,
2. Sanja Trivalić, član,
3. Miro Šikarac, član,
4. Branko Deket, član,
5. Velibor Trivičević, član.

KOMISIJA ZA VJERSKA PITANjA
Komisija za vjerska pitanja je stalno radno tijelo Skupštine opštine. U skladu sa članom 75. Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj: 21/17, 23/17 i 32/17) Komisija za vjerska pitanja ima pet članova od kojih su dva iz reda odbornika u Skupštini, a tri su predstavnici vjerskih zajednica.

Nadležnost Komisije za vjerska pitanja:
1) radi na ostvarivanju saradnje sa vjerskim zajednicama koje djeluju na području opštine,
2) zalaže se za ostvarivanje vjerske i nacionalne tolerancije na području Opštine,
3) obavlja i druge poslove iz ove oblasti.
Članovi Komisije za vjerska pitanja:
1. Milan Petrović, predsjednik,
2. Dražen Mikić, član,
3. Duško Drinić, član,
4. Fikret ef. Čelenka, član,
5. Elizabeta Blagojević, član.

KOMISIJA ZA PITANjA MLADIH
Komisija za pitanja mladih je stalno radno tijelo Skupštine opštine. U skladu sa članom 77. Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj: 21/17, 23/17 i 32/17) Komisija za pitanja mladih ima pet članova od kojih su tri iz reda odbornika u Skupštini, a dva člana su iz reda omladinskih organizacija i studenata.

Nadležnost Komisije za pitanja mladih:
1) razmatra pitanja vezana za organizovanje i položaj mladih u društvu,
2) stara se o primjeni propisa koji se odnose na pitanja mladih iz nadležnosti Skupštine,
3) obavlja i druge poslove u skladu sa propisima.

Članovi Komisije za pitanja mladih:
1. Sanja Trivalić, predsjednik,
2. Borislav Petrović, član,
3. Milan Petrović, član,
4. Dragana Bijelonić, član,
5. Nenad Jeličić, član.

Odbori

ODBOR ZA LjUDSKA PRAVA, PREDSTAVKE I PRITUŽBE
Odbor za ljudska prava, predstavke i pritužbe je stalno radno tijelo Skupštine opštine. U skladu sa članom 79. Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj: 21/17, 23/17 i 32/17) Odbor za ljudska prava, predstavke i pritužbe ima pet članova koji su iz reda odbornika u Skupštini.

Nadležnost Odbora za ljudska prava, predstavke i pritužbe:
1) ispituje i razmatra predstavke i prijedloge koje građani, preduzeća i druge organizacije i zajednice upućuju Skupštini i prema potrebi predlaže nadležnim organima mjere za rješavanje pitanja iznesenih u prijedlozima i o tome obavještava podnosioca,
2) proučava predstavke i prijedloge kojim građani, preduzeća i druge organizacije ukazuju na nepravilno provođenje odredaba zakona, kao i odluka i drugih akata Skupštine od strane nadležnih organa i o tome obavještavaju Skupštinu,
3) prati i razmatra pitanja i pojave u vezi sa provođenjem propisa koji se odnose na raspolaganje sredstvima i zaštitu svojine i o tome obavještavaju Skupštinu,
4) razmatra i proučava pojave na koje se predstavkama i prijedlozima ukazuje, radi sagledavanja uzroka zbog kojih se predstavke i prijedlozi upućuju Skupštini i predlaže preduzimanje potrebnih mjera.

Članovi Odbor za ljudska prava, predstavke i pritužbe:
1. Savko Tubak, predsjedmnik,
2. Aleksandar Vuković, član,
3. Siniša Malešević, član,
4. Milorad Kondić, član,
5. Emsad Puškar, član.

ODBOR ZA REGIONALNU I MEĐUNARODNU SARADNjU
Odbor za regionalnu i međunarodnu saradnju je stalno radno tijelo Skupštine opštine. U skladu sa članom 81. Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj: 21/17, 23/17 i 32/17) Odbor za regionalnu i međunarodnu saradnju ima pet članova od kojih su tri iz reda odbornika u Skupštini, jedan iz reda građana i jedan iz Opštinske uprave opštine.

Nadležnost Odbora za regionalnu i međunarodnu saradnju:
1) radi na razvijanju ekonomske, naučne, kulturne i druge saradnje opštine sa drugim opštinama i gradovima u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i u inostranstvu i uspostavlja saradnju sa odgovarajućim organima;
2) razmatra analize o proizvodnim koncepcijama i zajedničkim ulaganjima sa inostranim partnerima, ocjenjuje uslove za osnivanje mješovitih preduzeća i o tome daje mišljenje Skupštini;
3) koordinira rad svih nosilaca ove aktivnosti u opštini;
4) daje mišljenje Skupštini o zaključivanju ugovora o ekonomskoj saradnji;
5) obavlja i druge poslove na razvijanju regionalne i međunarodne saradnje.

Članovi Odbor za regionalnu i međunarodnu saradnju:
1. Slaviša Jenjić, predsjednik,
2. Dražen Mikić, član,
3. Branko Deket, član,
4. Vesa Vuković, čln,
5. Darija Pribić, član.

ODBOR JEDNAKIH MOGUĆNOSTI
Odbor jednakih mogućnosti je stalno radno tijelo Skupštine opštine. U skladu sa članom 83. Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj: 21/17, 23/17 i 32/17) Odbor jednakih mogućnosti ima pet članova od kojih su dva iz reda odbornika u Skupštini, dva iz reda građana i jedan iz Opštinske uprave opštine.

Nadležnost Odbora jednakih mogućnosti:
Odbora jednakih mogućnosti razmatra pitanja iz nadležnosti Skupštine koja se odnose na ravnopravnost muškarca i žene, društveni položaj žene, rad i zaštita na radu, dječiju zaštitu, socijalno osiguranje, zaštitu penzionera i starih lica, nauku, kulturu i umjetnost, obrazovanje, stambenu politiku omladinu i sport, privatizaciju, nevladine organizacije sa sličnim programima rada, izborno zakonodavstvo, nasilje nad ženama i sve druge oblasti koje utiču na ravnopravnost među polovima.

Članovi Odbor jednakih mogućnosti:
1. Svjetlana Malić, predsjednik,
2. Nataša Vidović, član,
3. Sanja Kuzmanović, član,
4. Marina Gatarić, član,
5. Suzana Švraka, član.

ETIČKI ODBOR
Etički odbor je stalno radno tijelo Skupštine opštine. U skladu sa članom 85. Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj: 21/17, 23/17 i 32/17) Etički odbor ima pet članova od kojih su tri iz reda odbornika u Skupštini i dva iz reda uglednih građana.

Nadležnost Etičkog odbora:
1) prati i analizira primjenu i ukazuje na pojavu kršenja Etičkog kodeksa,
2) razmatra prijave odbornika, građana i drugih organa ovlaštenih za podnošenje prijava o kršenju Etičkog kodeksa i provodi postupak po osnovu tih prijava,
3) predlaže Skupštini opštine, izricanje propisanih mjera odbornicima za koje se utvrdi da su povrijedili pravila i principe ponašanja utvrđenih Etičkim kodeksom,
4) najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj Skupštini o pitanjima koja su razmatrana na Odboru,
5) donosi Poslovnik o svom radu,
6) predlaže donošenje Etičkog kodeksa, te njegove izmjene i dopune,
7) vrši i druge poslove utvrđene Etičkim kodeksom i Poslovnikom o radu Skupštine opštine.

Članovi Etičkog odbora:
1. Branko Šikanić, predsjednik,
2. Veljko Gvozdenović, član,
3. Persa Sičanović, član,
4. Duška Kopustenjski, član,
5. Slaviša Milinčić, član.

ODBOR ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU
Odbor za boračko-invalidsku zaštitu je stalno radno tijelo Skupštine opštine. U skladu sa članom 87. Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj: 21/17, 23/17 i 32/17) Odbor za boračko-invalidsku zaštitu ima pet članova od kojih su tri iz reda odbornika u Skupštini, a dva iz reda boraca, porodica poginulih boraca, invalida i civlinih žrtava rata.

Nadležnost Odbora za boračko-invalidsku zaštitu:
1) prati provođenje i utvrđivanje politike koja se odnosi na posebnu zaštitu prava ove populacije;
2) prati pitanja ostvarivanja prava boraca, vojnih i civilnih invalida i porodica poginulih i nestalih;
3) brine se o zaštiti vojnih i civilnih invalida iz djelokruga svoje nadležnosti;
4) brine se o standardu, socijalnom statusu, obrazovanju, školovanju i drugim potrebama ove populacije.

Članovi Odbor za boračko-invalidsku zaštitu:
1. Neđeljko Živanić, predsjendik,
2. Vesa Vuković, član
3. Savko Tubak, član,
4. Borislavko Peulić, član,
5. Čedo Vasić, član.

Sasvjeti

SAVJET ZA SPORT
Savjet za sport je stalno radno tijelo Skupštine opštine. U skladu sa članom 89. Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj: 21/17, 23/17 i 32/17) Savjet za sport ima pet članova od kojih su tri iz reda odbornika u Skupštini i dva iz reda sportskih radnika.

Nadležnost Savjeta za sport:
1) razmatra prijedloge i daje mišljenja Skupštini o organizaciji sporta na nivou Opštine kao i korišćenju sportskih objekata i terena,
2) razmatra prijedloge i daje mišljenja o održavanju sportskih manifestacija od značaja za opštinu i Republiku Srpsku koje se finansiraju sredstvima iz budžeta Opštine,
3) uspostavlja sportsku saradnju sa drugim opštinama i gradovima u Republici Srpskoj,
4) uspostavlja saradnju sa sportskim organizacijama, opštinskim savezima, ustanovama i institucijama u oblasti sporta i fizičke kulture.

Članovi Savjeta za sport:
1. Draško Aulić, predsjednik,
2. Milorad Kondić, član,
3. Nataša Vidović, član,
4. Živko Milijaš, član
5. Mile Šljivić, član.
SAVJET ZA KULTURU
Savjet za kulturu je stalno radno tijelo Skupštine opštine. U skladu sa članom 91. Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj: 21/17, 23/17 i 32/17) Savjet za kulturu ima pet članova od kojih su tri iz reda odbornika u Skupštini i dva iz reda radnika iz oblasti kulture.

Nadležnost Savjeta za kulturu:
1) razmatra prijedloge i daje mišljenje Skupštini o organizovanju i održavanju manifestacija u oblasti kulture od interesa za opštinu,
2) predlaže Skupštini osnivanje institucija iz oblasti kulture od značaja za Opštinu,
3) ostvaruje saradnju sa institucijama u oblasti kulture u opštini, Republici Srpskoj i šire,
4) daje prijedlog i mišljenje Skupštini u vezi sa finansiranjem manifestacija i institucija u oblasti kulture iz budžeta Opštine.

Članovi Savjeta za kulturu:
1. Nataša Vidović, predsjednik,
2. Branko Šikanić, član,
3. Dijana Preradović, član,
4. Suad Kebić, član,
5. Dajana Deket, član.