NARUČIVANjE DOKUMENATA ELEKTRONSKIM PUTEM

Lica koja su upisana u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih i knjige državljana na području opštine Prnjavor mogu  podnijeti zahtjev za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uvjerenja o državljanstvu. 

Za lica koja su upisana u matične knjige na području Republike Srpske moguće je lično u šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor, lično preuzeti izvod ili isti zatražiti elektronskom poštom na naprijed naznačene adrese, kao za lica u inostranstvu.

Članom 54. Zakona o matičnim knjigama  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.  111/09 i 43/13) propisano je, da se izvod iz matične knjige ili uvjerenje o pojedinim podacima izdaje, na zahtjev lica na koje se podaci odnose, njegovog punomoćnika, člana njegove uže porodice, usvojilaca ili staralaca i drugih lica iz člana 50. ovog Zakona. Izdavanje izvoda i uvjerenja matičar će odbiti, samo ako je očigledno da se radi o zloupotrebi.

Za područje Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i za područje van RS/FBiH:

Izvodi iz matičnih knjiga i uvjerenja o državljanstvu šalju se poštom, nakon što naručilac pošalje skeniranu kopiju lične karte ili pasoša na elektronsku adresu: [email protected]

Elektronskim putem lica mogu naručiti: